Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Päivitetty 25.3.2019

1. Rekisterinpitäjä

CustomIT Oy
Yhteystiedot:
Tuottajantie 63
60100 Seinäjoki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
CustomIT Oy / Jari Männistö
Tuottajantie
60100 Seinäjoki
045-8846022

2. Rekisteröidyt

CustomIT Oy:n nykyiset/uudet asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
Palveluistamme kertominen, markkinointi, myynti, hallinta ja laskutus
Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero
y-tunnus
Asiakastiedot
tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterin ylläpitäjälle.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa maksutta tallentamamme henkilötiedot kerran vuodessa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta, puhelimitse, internetissä, sähköpostissa tai muulla tavalla
Suomen asiakastieto
CustomIT työntekijöiden lisäämät kontaktit

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin CustomIT Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan laittamalla viestiä rekisterin ylläpitäjälle.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät CustomIT Oy:n työntekijät.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävien rekisterien tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

CustomIT Oy:n nettisivut käyttää evästeitä Google Adwords mainosten tehokkuuden seurantaan. Google Adwords-evästeet tallentuvat 30 päiväksi.